482 750 801 info@tjstaryharcov.cz

130.výročí TJ Starý Harcov Liberec :

Rok 2015 je významným rokem pro tělovýchovnou jednotu Starý Harcov Liberec. Právě v letošním roce si naše jednota připomene 130.výročí od svého založení. Právě v roce 1885 byl založen v tehdejší obci Hartmansdorf v restauraci U Hvězdy 1. Německý tělovýchovný spolek, který již tehdy organizoval společenský a sportovní život v obci. Prvním předsedou spolku byl německý starousedlík s českým jménem Jindřich Tomas. Svojí sportovní činnost provozovali tehdejší sportovci tzv.pod širým nebem, nebo po hospodách, protože vlastní tělocvičnu v té době ještě neměli k dispozici. To se změnilo až v roce 1930, kdy byla zahájena výstavba víceúčelového sportovního stánku. Pouze během jednoho roku, svépomocí a při využití jen jednoduché mechanizace se podařilo tělocvičnu postavit a dokončit.

Celá stavba stála tehdejších 1 200 000 korun. Spolek si musel na stavbu vypůjčit a ještě před začátkem druhé světové války měli dluh 80 000 marek, tj. 800 000 korun. Budova tělocvičny se správní budovou byla navržena stavitelem Ottou Hütterem a stavba byla zrealizována stavební firmou František Hiebel a synové z Vratislavic – Nové Rudy s významnou pomocí mnoha dobrovolníků z řad tehdejších sportovců.

V roce 1931 byla slavnostně otevřena pod tehdejším názvem : Gastwirtschaft Turnhalle Harzdorf a sloužila tehdejšímu 1. Německému tělovýchovnému spolku k provozování gymnastiky a obecné sportovní zdatnosti svých členů. Motem tehdejšího sportovního spolku zejména během výstavby sportovní haly bylo toto heslo:

S veselou myslí jsme začali,
plni radosti odstraňovali potíže,
vytrvalostí vše překonali a
v jednotě dílo dokonali.

To jsou myšlenky, které jsou nadčasové a dávají nám přehled o velké morální síle tehdejších, zejména německých obyvatel Starého Harcova.

Po skončení 2.světové války se spolek přejmenoval na Dělnický sportovní spolek ve Starém Harcově.
Až v roce 1948 byla tělocvična převzata do tehdejšího Československého svazu tělesné výchovy, nám již známé jako ČSTV. Je zajímavé, že ačkoliv fungovala v té době jednota pod hlavičkou ČSTV, její běžně používaný název v té době byl : Tělovýchovná jednota SOKOL Starý Harcov. Přitom náš spolek nikdy nepatřil k jednotě sokolské. Tento název se zřejmě odvodil od zlidovělého názvu sokolovna, jak se tehdy naší tělocvičně běžně říkalo a více či méně říká dodnes. Tělocvična se na dlouhá léta stala střediskem sportovního a kulturního života městské části Starý Harcov. Nejznámější kulturní akcí je tradiční lidová maškarní veselice tzv. Šibřinky, které se, snad s vyjímkou jednoho ročníku, konají nepřetržitě již od roku 1964. V roce 1992 byl založeno občanské sdružení sportovců TJ Starý Harcov Liberec, které funguje do současné doby.

Celou poválečnou éru až do dnešních dní jsou základní součástí jednoty oddíly všeobecné sportovní zdatnosti dospělých i mládeže, dnes sdružených v rámci celostátní organizace ASPV, a oddíly volejbalu žen a mužů. Bohužel oddíl gymnastiky po jistých neshodách s ostatními členy o dalším směřování jednoty v roce 1995 ukončil u nás svojí činnost. Až do konce roku 2010 zažívala jednota poměrně úspěšné roky, kdy fungovalo nejvíce sportovních oddílů a jednota měla nejvíce členů. Od období tzv. ekonomické krize po r.2008 došlo jednak k odchodu stárnoucí generace volejbalistů a začaly potíže s financováním sportu obecně. Tento trend bohužel přetrvává do dnešní doby.

V posledních letech vznikly sice nové oddíly jako oddíl cvičení rodičů s dětmi, sportovního kulečníku a oddíl bojových umění. Jako většina tzv. menšinových sportů se ale potýkáme již léta s nedostatkem cvičitelů i mladých sportovců. Konkurence mnoha moderních a atraktivních sportů, které nelze v naší tělocvičně provozovat, je obrovský. Na druhé straně se snažíme zpřístupnit cvičení mládeže cenově přístupnými členskými příspěvky tak, aby u nás mohl cvičit skutečně téměř každý, i z méně situovaných rodin. Již tradičně spolupracujeme i s místní ZŠ Na Výběžku, jejichž žáci k nám chodí zejména v zimním období pravidelně sportovat v hodinách tělocviku. Za tuto spolupráci jsme vděčni a velice si toho ceníme, protože nám to významně pomáhá v ekonomice provozu, který není při současných cenách energií levný. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom všem sportovcům mohli poskytnout větší komfort při cvičení na modernějších nářadích a provést celkovou opravu interiéru i exteriéru tělocvičny.

Současná situace s podfinancováním sportovních jednot obecně v posledních letech významně zdecimovalo nejen naší členskou základnu. Dalším zvyšováním členských příspěvků zbývajícím členům jednoty a zdražování pronajímaných hodin již dosáhlo svého maxima a proto nezbývá než se obracet na sponzory a trpělivě žádat o vypsané dotační tituly statutárního města Liberec, Krajského úřadu Libereckého kraje a ČUS, resp. MŠMT. Díky všem těmto snahám jsme sice schopni jakž takž fungovat, resp. přežívat, ale k uspokojivému rozvoji jednoty to nestačí. Předpokládáme, že velmi blízká budoucnost rozhodne, zda a v jaké formě budeme nadále existovat. Podle našeho názoru je škoda, že ve Starém Harcově není zřízena samostatná městská část, jak je tomu např. ve Vratislavicích, kde vidíme rozvoj tělovýchovy formou spolupráce městské části, základní školy a jednotlivých spolků jako velice dynamický. Přesto však věříme, tak jako naši předchůdci, že nakonec všechny potíže překonáme a budoucnost sportování ve Starém Harcově bude zachována. Nabízíme všem zájemcům, aby se přišli do naší tělocvičny podívat a případně se zapojili do sportovní činnosti, nebo v případě zájmu i do činnosti organizační. Upřednostňujeme sportování dětí, jejich zvyšování všeobecné zdatnosti, kterou u nás bereme jako přípravu pro jejich další specializované sportovní odvětví.

Za TJ Starý Harcov napsal:

Ing. Radim Šourek

Předseda

V Liberci dne 18.10.2015